KRS 0000056797

EFRR

Przygotowania inwestycyjne

Mar 05 2015

Zapoznajemy się z wszelkimi publikowanymi dokumentami odnoszącymi się do wykorzystania środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Od początku 2015 roku publikowane są przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju różne dokumenty w formie wytycznych, opisu, uszczegółowień, kwalifikowalności wydatków…itp.
Składamy w Urzędzie Miasta w Wydziale Architektury komplet dokumentów niezbędnych do pozyskania pozwolenia na budowę.